Офицер за заштита на лични податоци во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица

Соња Велиновска

e-mail: sonja.velinovska@hotmail.com

телефон: 078 423 574