Завршни сметки за 2017 година

(линкови до завшни сметки)

Завршна сметка за Блок дотации – 903 за 2017

Биланс на состојба_БЛОК ДОТАЦИЈА 903-2017bs 903 2017

Биланс на ПРИХ. И РАСХ._ БЛОК ДОТАЦИЈА 903- 2017bpr-903-2017

Завршна сметка за самофинсирачки активности – 787 за 2017

Биланс на состојба за Самофинансирачки активности – 787 за 2017bs 787

Биланс на Приходи и расходи за Самофинансирачки активности – 787 за 2017bpr-787-2017

Завршна сметка за Дотации од општина Македонска Каменица

Биланс на состојба_ ДОТАЦИЈА ОПШТИНА 603-2017bs 603

Биланс Приходи и Расходи Општинска ДОТАЦИЈА 603- 2017bpr-603-2017

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *