Воспитниот кадар, стручните работници и соработници од ЈОУДГ „Бамби“ – Македонска Каменица учествуваше на регионална обука која беше организирана од страна на Бирото за развој на образованието на тема „Водење на педагошката евиденција и документација во хартиена форма во детска градинка“.

Предавач на обуката која се одржа во ОЈУДГ „Гоце Делчев“ –  Виница беше д-р Габриела Дурчевска – Георгиева, советник во БРО.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *