ЈОУДГ „Бамби“ – Македонска Каменица од Здружението за истражување, анализа, стандардизација и сертификација ИАСС Скопје се стекна со „Сертификат за квалитет IASS 2019-2021“

По претходно спроведената анализа на интернет за позитивни спомнувања и екстерна анализа од аспект на услужливост и доверба, гаранција и нивото на квалитет на услугите кои ги испорачуваат како и позитивен пристап во соработка со трети страни Здружението за истражување, анализа, стандардиација и сертификација ИАСС Скопје одлучи дека ЈУДГ „Бамби“ Македонска Каменица може да се стекне со „Сертификат а квалитет IASS 2019-2021“.

Сертификатот е со важност од 2 години. Важноста на истиот може да биде продолжена со целосно нов ангажман на компанијата и нова спроведена постапка за проверка на ЈОУДГ „Бамби“ – Македонска Каменица.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *