Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до 31.12. 2021 година и
Биланс на состојба од 1 јануари до 31.12. 2021 година сметка

                                                                                       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *