ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА ВО ЈОУДГ,,БАМБИ“ МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ЗА 2021 ГОДИНА

ОПШТИ ОДРЕДБИ             Со Годишниот план за спречување на корупцијата во Јавната Општинска Установа Детска Градинка “БАМБИ“ Македонска Каменица се опфатени дејствијата и работењето на Установата за 2021 година. ЈОУДГ”БАМБИ“ Македонска Каменица има прифатено Антикорупциска политика и политика  на интегритет со која не се толерира никакво коруптивно однесување, не се толерира било каква форма на […]

Процедури за начинот на спроведување на постапки за јавни набавки во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица

Во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РСМ бр.24/19“) Директорот на ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица донесе процедури за начинот на спроведување на постапки за јавни набавки во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица. Општи одредби  Со ова упатсво се одредуваат Процедурите за подготовка, спроведување на постапките за доделување на договори за јавни набавки и […]

ГОДИШНИ СМЕТКИ ЗА 2020 ГОДИНА

Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до 31.12. 2020 година сметка 746010224078719                                                                                         Биланс на состојба од 1 јануари до 31.12. 2020 година сметка 746010224078719

Изјави за имотната состојба на директор, членови на управен и надзорен одбор во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица

Врз основа на член  45 став 2 и став 3 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интeреси (,,Сл.весник на Р. Македонија,, бр.12/2019) директорот на ЈОУДГ „Бамби“ М.Каменица, членовите на управен и надзорен одбор дадоа изјави за спречување на корупција. Изјавите од членовите на управен и надзорен на следниов линк

ЈОУДГ „БАМБИ“ денес го прославува својот 27-ми роденден

Денес, 21 Март 2018 година ЈОУДГ „Бамби“ од Македонска Каменица го прославува својот 27-ми роденден. По тој повод ќе биде приредена богата програма од дечињата и нашиот воспитно- негователски тим. Вкупно 27 генерации на дечиња од нашиот град поминале низ „јаслите“ и „занималните“ од детската градинка „Бамби“ што за нас како вработени е од голема […]