ГОДИШНИ СМЕТКИ ЗА 2021 ГОДИНА

Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до 31.12. 2021 година иБиланс на состојба од 1 јануари до 31.12. 2021 година сметка                                                                                        

ГОДИШНИ СМЕТКИ ЗА 2020 ГОДИНА

Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до 31.12. 2020 година сметка 746010224078719                                                                                         Биланс на состојба од 1 јануари до 31.12. 2020 година сметка 746010224078719

Завршни Сметки За 2018 година

Завршни сметки за 2018 година (линкови до завшни сметки) Завршна сметка за Блок дотации – 903 за 2018 Биланс на состојба БЛОК ДОТАЦИЈА:  Биланс на состојба 903-1 Биланс на состојба 903-2 Биланс на состојба 903-3pdf Биланс на состојба 903-4pdf Биланс на состојба 903-5pdf Биланс на состојба 903-6 pdf Биланс на состојба 903-7 pdf Биланс на […]

Завршни сметки за 2017 година

Завршни сметки за 2017 година (линкови до завшни сметки) Завршна сметка за Блок дотации – 903 за 2017 Биланс на состојба_БЛОК ДОТАЦИЈА 903-2017bs 903 2017 Биланс на ПРИХ. И РАСХ._ БЛОК ДОТАЦИЈА 903- 2017bpr-903-2017 Завршна сметка за самофинсирачки активности – 787 за 2017 Биланс на состојба за Самофинансирачки активности – 787 за 2017bs 787 Биланс […]