Завршни сметки за 2017 година

Завршни сметки за 2017 година (линкови до завшни сметки) Завршна сметка за Блок дотации – 903 за 2017 Биланс на состојба_БЛОК ДОТАЦИЈА 903-2017bs 903 2017 Биланс на ПРИХ. И РАСХ._ БЛОК ДОТАЦИЈА 903- 2017bpr-903-2017 Завршна сметка за самофинсирачки активности – 787 за 2017 Биланс на состојба за Самофинансирачки активности – 787 за 2017bs 787 Биланс […]