ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Надлежност на Установата Згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст е облик на заштита на деца кој како дејност се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовни, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето до 6 […]

Соопштение: Започна уписот на деца во ЈОУДГ „Бамби“

СООПШТЕНИЕ Ги известуваме родителите дека ЈОУДГ,,БАМБИ” врши упис на деца од 9 месецидо 6 годишна возраст поточно децатародени 2021-2017 година.Поради навремено формирање нагрупите пожелно е уписот да се извршинајдоцна до 30.05.2022 година секојработен ден од 08.00 до 15.00 часот вопросториите на ЈОУДГ,, БАМБИ”. Со почит.В.Д ДиректорТодорка Велиновска