ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Надлежност на Установата Згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст е облик на заштита на деца кој како дејност се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовни, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето до 6 […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РОДИТЕЛИ ОД ЈОУДГ “БАМБИ” МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РОДИТЕЛИ ОД ЈОУДГ “БАМБИ” МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ПОЧИТУВАНИ, ВЕ ИНФОРМИРАМЕ ЗА УТВРДЕН РАСПОРЕД НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ВОСПИТУВАЧИ И НЕГОВАТЕЛИ ПРИ УСТАНОВАТА. ОД ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТОК ВО ЈОУДГ “БАМБИ” ИМА ДЕЖУРЕН ВОСПИТУВАЧ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЧИЊАТА, А ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ИСТИТЕ ИМАМЕ ДЕЖУРЕН НЕГОВАТЕЛ. ДЕЖУРНИОТ ВОСПИТУВАЧ ДОАЃА ВО 06:30 ЧАСОТ ВО ЗАВИСНОСТ ОД ПОТРЕБИТА […]

Соопштение: Започна уписот на деца во ЈОУДГ „Бамби“

СООПШТЕНИЕ Ги известуваме родителите дека ЈОУДГ,,БАМБИ” врши упис на деца од 9 месецидо 6 годишна возраст поточно децатародени 2021-2017 година.Поради навремено формирање нагрупите пожелно е уписот да се извршинајдоцна до 30.05.2022 година секојработен ден од 08.00 до 15.00 часот вопросториите на ЈОУДГ,, БАМБИ”. Со почит.В.Д ДиректорТодорка Велиновска

ГОДИШНИ СМЕТКИ ЗА 2021 ГОДИНА

Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до 31.12. 2021 година иБиланс на состојба од 1 јануари до 31.12. 2021 година сметка                                                                                        

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА ВО ЈОУДГ,,БАМБИ“ МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ЗА 2021 ГОДИНА

ОПШТИ ОДРЕДБИ             Со Годишниот план за спречување на корупцијата во Јавната Општинска Установа Детска Градинка “БАМБИ“ Македонска Каменица се опфатени дејствијата и работењето на Установата за 2021 година. ЈОУДГ”БАМБИ“ Македонска Каменица има прифатено Антикорупциска политика и политика  на интегритет со која не се толерира никакво коруптивно однесување, не се толерира било каква форма на […]

Процедури за начинот на спроведување на постапки за јавни набавки во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица

Во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РСМ бр.24/19“) Директорот на ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица донесе процедури за начинот на спроведување на постапки за јавни набавки во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица. Општи одредби  Со ова упатсво се одредуваат Процедурите за подготовка, спроведување на постапките за доделување на договори за јавни набавки и […]

ГОДИШНИ СМЕТКИ ЗА 2020 ГОДИНА

Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до 31.12. 2020 година сметка 746010224078719                                                                                         Биланс на состојба од 1 јануари до 31.12. 2020 година сметка 746010224078719

СООПШТЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИ

СООПШТЕНИЕ Почитувани родители, поради новонастанатата состојба, Ве информираме дека пријавувањето на деца за запишување во градинка можете да го направите со пополнување на пријава која можете да ја преземете овде Пријава за запишување Ве молиме пријавата да ја пополните во целост со сите брани податоци, во спротивно нема да биде процесуирана во рангирањето за прием. […]

ВАЖНА НАЈНОВА ИНФОРМАЦИЈА ДО РОДИТЕЛИТЕ

ВАЖНА НАЈНОВА ИНФОРМАЦИЈА ДО РОДИТЕЛИТЕ  Почитувани родители, Со оглед на тоа дека се јави потреба за давање на потврди за престој во градинка на Вашите деца и пред завршување на мерките, а по известување на МТСП, Ве информираме дека потврдите ќе се издаваат денес (четврток) 12.03.2020 година и (петок) 13.03.2020 година, од 12.00ч – 15.00ч  во управа на објект […]

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ Почитувани родители,Ве известуваме дека по препорака на Министерството за труд и социјална политика Ве информираме дека потврди ќе се издаваат после завршување на мерките за заштита. Со почит, ЈОУДГ „ БАМБИ“ – Македонска Каменица